The local Organizing Committee (LOC)

Co-Chairs:

    Binyan XU (East China Normal Universty)

  Jiansheng BAO (East China Normal University)

Secretary General:

  Yingkang WU (East China Normal University)

Members:

  ● Yiming CAO (Beijing Normal University)

   Jun CHAI (East China Normal University)

  Yifei CHEN (Chinese Mathematical Society)

  Yuelan CHEN (East China Normal University)

  Jing CHENG (East China Normal University)

  Lianghuo FAN (East China Normal University)

  Zhigang FENG (Shanghai High School)

  ● Fuzhou GONG (Chinese Mathematical Society)

  Yijie HE (East China Normal University)

  Hua HUANG (Teaching Research Department, Shanghai Municipal Education Commission)

  Qiping KONG (East China Normal University)

  Honghong LI (East China Normal University)

  Di LIU (East China Normal University)

  ● Xiaoli LU (East China Normal University)

  Ming NI (East China Normal University Press)

  ● Naiqing SONG (Southwest University)

  Shengli TAN (East China Normal University)

  ● Jialu WANG (East China Normal University)

  ● Xiaoqin WANG (East China Normal University)

   Bin XIONG (East China Normal University)

  ● Yijun YAO (Shanghai Mathematical Society)

  ● Jianyue ZHANG (People’s Education Press)

  Jinyu ZHANG (Minhang Institute of Education, Shanghai)

  ● Yan ZHU (East China Normal University)

   ● Jiachen ZOU (East China Normal University)